Dưỡng đo bán kính Fuji tool RADIUS GAUGES L300

Ngày đăng: 24/55/2020 - 119 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441
Metric Model: Fuji tool L300MA, L300MB, L300MC, L300MD, L300ME, L300MF, L300MG, L300MH, L300MX, L300M2, L300M4, L300M6
Inch Model: Fuji tool L300A, L300AX, L300B, L300C, L300CX, L300E, L300F, L300G, L300CH, L300EH

Specification

Code No. Model No. Leaves Size Composition/Contents  (mm)
01-201 L300MA 14 0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0
6.5  7.0
01-202 L300MB 12 7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0  10.5  11.0  11.5  12.0
12.5  13.0
01-203 L300MC 8 13.5  14.0  14.5  15.0  15.5  16.0  16.5  17.0
01-204 L300MD 8 17.5  18.0  18.5  19.0  19.5  20.0  20.5  21.0
01-205 L300ME 8 21.5  22.0  22.5  23.0  23.5  24.0  24.5  25.0
01-206 L300MF 10 25.5  26.0  26.5  27.0  27.5  28.0  28.5  29.0  29.5
30.0
01-207 L300MG 8 31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
01-208 L300MH 12 39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0
48.0  49.0  50.0
01-209 L300MX 26 0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0
6.5  7.0  7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0  10.5  11.0  11.5
12.0  12.5  13.0
01-210 L300M2 19 0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0  1.1  1.2  1.3
1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2.0
01-211 L300M4 20 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.0  3.1  3.2
3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  4.0
01-212 L300M6 20 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9  5.0  5.1  5.2
5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  6.0
Code No. Model No. Leaves Size Composition/Contents(inch)
01-101 L300A 16 1/32"  3/64"  1/16"  5/64"  3/32"  7/64"  1/8"  9/64"
5/32"  11/64"  3/16"  13/64"  7/32"  15/64"  1/4" 
and  17/64"
01-102 L300AX 17 1/6"  1/32"  3/64"  1/16"  5/64"  3/32"  7/64"  1/8"  9/64"
5/32"  11/64"  3/16"  13/64"  7/32"  15/64"  1/4"
and  17/64"  
01-103 L300B 8 9/32"  5/16"  11/32"  3/8"  13/32"  7/16"  15/32"  and  1/2"  
01-104 L300C 24 1/32"  3/64"  1/16"  5/64"  3/32"  7/64"  1/8"  9/64"  5/32"
11/64"  3/16"  13/64"  7/32"  15/64"  1/4"  17/64"  9/32" 
5/16"  11/32"  3/8"  13/32"  7/16"  15/32"  and  1/2"  
01-105 L300CX 25 1/6"  1/32"  3/64"  1/16"  5/64"  3/32"  7/64"  1/8"  9/64"  
5/32"  11/64"  3/16"  13/64"  7/32"  15/64"  1/4"  17/64"
9/32"   5/16"  11/32"  3/8"  13/32"  7/16"  15/32"  
and  1/2"  
01-109 L300E 8 9/16"  5/8"  11/16"  3/4"  13/16"  7/8"  15/16"  and  1"
01-110 L300F 8 1 1/16"  1 1/8"  1 3/16"  1 1/4"  1 5/16"  1 3/8"  1 7/16"  
and  1 1/2"
01-111 L300G 8 1 9/16"  1 5/8"  11 1/16"  1 3/4"  1 13/16"  1 7/8"  
1 15/16"  and  2"
01-114 L300CH 26 .010"  .015"  .020"  .025"  .030"  .040"  .050"  .060"  .070"  
.080"  .090"  .100"  .120"  .140"  .160"  .180"  .200"  .220"  
.240"  .260"  .280"  .300"  .350"  .400"  .450"  and  .500"  
01-115 L300EH 10 .550"  .600"  .650"  .700"  .750"  .800"  .850"  .900"  
.950"  and  1.000"